WILL HOLUB
Ke #1 (Shaped Painting)Ke #1 (Shaped Painting) detailShaped Painting #2Shaped Painting #2 (detail)Untitled (shaped)Untitled (shaped) detail
SANTA FE WORKS 2000-01
Shaped Series